Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

KRATOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie KRATOS POLSKA Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0054/19

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-03-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 389 653,43 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 272 757,40 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych w działalności Kratos Polska Sp. z o.o.

 

Rezultatem realizacji projektu będzie:

 

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem, – aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.